Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn hướng dẫn thực hiện SKKN, NCKHSPUD

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn ngành, ngày 18 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 1661/SGD ĐT-GDTrH về thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm, Đề tài khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và Đồ dùng dạy học tự làm.

Đây là Hướng dẫn quan trọng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên có cơ sở xây dựng cấu trúc đề tài, đảm bảo theo các tiêu chí thống nhất trong toàn Sở.

Chi tiết xem văn bản kèm theo.

banner x2019