Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

SỞ GD & ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /THPT               Kon Tum, ngày 30 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh”

 
  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 14/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018,Trường THPT Kon Tum xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 triển khai thực hiện trong nhà trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 và chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05); Kế hoạch số 20/KH-SGDĐT ngày 03/4/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về kế hoạch triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Kế hoạch 20). Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là giải pháp hàng đầu về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong năm 2017, gắn với các giải pháp thực hiện NQTW4 (khóa XII), nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, thúc đẩy nâng cao chất lượng trong việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào sâu vào công tác chuyên môn của nhà trường và đoàn thể. Qua đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

2. Yêu cầu:

- Đảng bộ và nhà trường xác định đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ và phát triển nhà trường. Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh (CB-GV-NV-HS) nghiêm túc, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Việc đánh giá kết quả học tập và làm theo Chỉ thị 05 trước Hội đồng giáo dục nhà trường, tập thể tổ chuyên môn là công việc thường xuyên của CB-GV-NV-HS.

- Yêu cầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với giải pháp tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của nhà trường gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các qui định của Đảng, việc thực hiện đúng Quy định Chuẩn đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý, việc thực hiện qui định của đoàn thể, nội qui, qui chế của nhà trường... là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 là cơ sở cho việc phân tích đánh giá chất lượng CB-GV-NV cuối năm học 2018-2019.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Về nội dung học tập

Đồng chí đứng đầu cấp ủy và chính quyền trực tiếp quán triệt theo Chỉ thị 05-CT/TW vàKế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 14/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 và kế hoạch của đơn vị năm 2018 đến toàn thể CB-GV-NV-HS.

1.2. Về xây dựng kế hoạch thực hiện

Hiệu trưởng căn cứ vào Chỉ thị 05-CT/TW vàKế hoạch số 20 /KH-SGDĐT ngày 03/4/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm và giai đoạn 2017-2021 phù hợp với đặc thù của nhà trường THPT Kon Tum.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong quá trình công tác từ năm2017.

2. Công tác tuyên truyền

2.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung của chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách lãnh đạo khéo dùng người, trọng dụng nhân tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập đảm bảo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của nhà trường.

- Tài liệu học tập: Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. Tập trung học tập và làm theo các nội dung:

+ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng: phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, các nhân phụ trách” và gắn bó mật thiết với phong cách quần chúng, gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu quần chúng, mà cụ thể là tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

+ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách khoa học, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách tự mình nêu gương..., phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo.

+ Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách lãnh đạo khéo dùng người, trọng dụng nhân tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Những phong cách này đều là phong cách làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua Luật Công chức, Luật Viên chức, đồng thời yêu cầu cao hơn, thể hiện vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên cương vị lãnh đạo, quản lí.

-Gắn việc tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục. Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 27 của Chính phủ; Kế hoạch số 178 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học trong ngành Giáo dục; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền, biểu dương các gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; không nêu gương, không quan tâm người học trong cuộc sống và công tác của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động.

2.2. Hình thức tuyên truyền

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua: Thông qua hội nghị, họp Hội đồng nhà trường, sinh hoạt Chi bộ, tổ chuyên môn; thông qua chương trình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, lồng ghép vào sinh hoạt ngoại khóa, hội thảo, sự kiện và các cuộc thi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa vào nội dung sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong giảng dạy; trang bị sách, tài liệu tham khảo ở thư viện nhà trường.

2.3. Cách thức tuyên truyền

- Đồng chí đứng đầu cấp ủy và chính quyền trực tiếp phổ biến tại các hội nghị, họp toàn trường. Đăng lên website nhà trường, bảng tin, báo tường để toàn thể CB-GV-NV-HS thực hiện.

- Tuyên truyền cho học sinh về học và thực hành chuẩn mục đạo đức người học theo pháp luật. Xây dựng lối sống văn hóa, giản dị, tiết kiệm, trung thực trong thi cử, học tập; tu dưỡng, rèn luyện trau dồi lí tưởng, đạo đức cách mạng, chú ý nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học phục vụ cho học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

- Thường xuyên tuyên truyền biểu dương các tập thể, chú trọng những tấm gương tiêu biểu trong công tác, có thành tích xuất sắc, có sáng kiến trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình ra toàn đơn vị.

- Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường xanh-sạch-đẹp, có khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Triển khai thực hiện những chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phù hợp với nhà trường

3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

- Đảng bộ lãnh đạo nhà trường tiếp tục triển khai giảng dạy các giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: thực hiện theo Công văn số: 1246/SGDĐT-CTTT ngày 06-9-2016: V/v giới thiệu tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum. Tổ Lịch sử-GDCD đã xây dựng kế hoạch đưa nội dung tài liệu vào giảng dạy theo hướng tích hợp vào bài học GDCD lớp 10, lớp 11, lớp 12 trong năm học 2017-2018.

- Tổ chức gặp mặt, vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các dịp sơ kết, tổng kết năm học.

- Đoàn trường lựa chọn những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hành động, việc làm của các tập thể, cá nhân tiêu biểu để giới thiệu, đăng lên bảng tin vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5 hằng năm.

3.2. Về giải pháp:

a. Đối với cán bộ, giáo viên:

- Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm trong thời qua để tiếp tục phát huy, chú trọng vào khâu nêu gương “làm theo Bác” trong công tác giảng dạy, giáo dục và quan hệ với nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy-học lồng ghép, tích hợp vào các môn: Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục công dân, hoạt động GD NGLL và hoạt động của đoàn thể. Nhằm đạt mục tiêu: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và tiền đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Giáo viên trước hết phải chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng lòng tin cho học sinh, làm cho học sinh tin vào Đảng và sống có lý tưởng, có hoài bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là xây dựng cái gốc của đạo đức cách mạng cho học sinh – công dân tương lai của quốc gia-dân tộc gắn với xu thế hội nhập trong thời kỳ toàn cầu hóa.

- Luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, chống các quan điểm sai trái, đi ngược lại lợi ích của Đảng, của quần chúng nhân dân, góp phần đấu tranh chống xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo lịch sử của các thế lực phản động chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Cán bộ, đảng viên, giáo viên phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mình để học sinh noi theo. Thực hiện có hiệu qua các cuộc vận động của ngành giáo dục hiên nay, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ; phong trào thi đua “Đổi mới-sáng tạo trong dạy học”. Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong công tác giáo dục và đào tạo chất lượng mũi nhọn của quê hương Kon Tum.

- Từ suy nghĩ đến hành động phải luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhà trường và học sinh lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên cần nỗ lực trong công tác được giao để góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có hiệu quả cao nhất.

- Trong quan hệ với nhân dân làng kết nghĩa, vận động nhân dân thực hiện 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên cơ quan phải luôn quan tâm giúp đỡ nhân dân, phải khơi dậy tinh thần ở dân lời dạy của Bác Hồ “lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên phải làm tốt việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dân làng tích cực sản xuất, vươn lên xoá đói giảm nghèo, ăn ở hợp vệ sinh.

b. Đối với học sinh:

- Nhà trường và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp, đông thời lồng ghép, tích hợp vào các môn học: Lịch sử, Ngữ văn, các hoạt động GD NGLL và hoạt động Đoàn - Đội đúng theo chương trình của ngành giáo dục và thực tiễn địa phương.

- Thực hiện theo phương châm: Là học sinh Trường THPT Kon Tum phải quyết tâm làm theo tấm gương người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, không ngừng phát huy tinh thần dũng cảm, dấn thân đi tìm chân lý khi còn ở tuổi hai mươi (năm 1911), trọn đời hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Không ngừng học tập về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh (học lý luận). Rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (hành động bằng thực tiễn – nói đi đôi với làm), phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, đáp ứng yêu cầu tạo nguồn cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chú trọng việc nêu gương điển hình trong học tập và rèn luyện của các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục (như GS Ngô Bảo Châu; xây dựng bảng vàng truyền thống của nhà trường qua các thế hệ học sinh xuất sắc, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi khu vực và Quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng, Đường lên đỉnh Olympia…), đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện để phát huy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy, trực tiếp là Ban thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo. Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ (nội dung bao gồm: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khoa học, năng động, sáng tạo).

- Tổ chức tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 theo chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” theo từng nội dung gắn với các nhiệm vụ, chủ đề các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của ngành giáo dục. Lựa chọn nội dung tuyên truyền cụ thể, phù hợp nhằm tạo được hiệu quả thiết thực nhất trong công tác dạy học ở nhà trường.

- Về hình thức và nội dung tuyên truyền chủ yếu: Tổ chức tập trung qua lễ chào cờ, qua bảng tin nội bộ của Trang học đường, báo tường, Phòng Truyền thống nhà trường, bằng các hình thức liên hệ, nêu gương; tích hợp các nội dung ở một số môn học: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD và các hoạt động giáo dục.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".

- Hàng tháng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể sẽ biểu dương những gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm kịp thời động viên, nhân rộng; đồng thời phê bình các cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện chưa tốt.

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT;                                                                        

- Các Chi bộ, Tổ CM, đoàn thể (thực hiện);

- Lưu VP ĐU;

- Lưu VP nhà trường.

panner nq29