Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách cán bộ, giao viên coi thi THPT Quốc gia năm 2019 và Giấy triệu tập tham gia tập huấn coi thi

Có 02 nội dung sau:

- Giấy triệu tập tham gia tập huấn công tác coi thi số 01/GTT-HĐT, ngày 12/6/2019

- Quyết định v/v thành lập các điểm thi của ban coi thi THPT Quốc gia năm 2019 số 05/QĐ-HĐT, ngày 10/6/2019

  02 nội dung trên thầy/cô tải về file đính kèm phía dưới về đọc (chú ý xem kỹ vì tên thầy/cô có thể nằm rải rác ở các điểm thi)

panner20 11