Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch thi IOE cấp trường

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT KON TUM

Số:     /KH-THPT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 21 tháng 11 năm 2011

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI  OLYMPIC TIẾNG ANH

QUA INTERNET (IOE) CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2011 – 2012

Thực hiện Công văn số 1312/ HD-SGD&ĐT, ngày 15 tháng 11 năm 2011 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc  thi Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2011 - 2012, trường THPT Kon Tum  triển khai tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp trường (IOE) năm học 2011 - 2012 như sau:

1. Mục đích của cuộc thi

Nhằm đẩy mạnh phong trào dạy và học Tiếng Anh trong nhà trường, tạo ra sân chơi trực tuyến môn Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet là một phương thức học tập tích cực, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

2. Đối tượng, hình thức tham gia, các quy định của cuộc thi

- Đối tượng tham gia dự thi là toàn thể học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

- Hướng dẫn về đăng ký tham gia thi, quy định các vòng thi, việc tổ chức vòng thi, Ban tổ chức triển khai đến học sinh tham gia dự thi.

3. Thời gian tổ chức vòng thi cấp trường

- Thông báo cho học sinh tự luyện vượt qua vòng thi thứ 14 trước ngày 03/12/2011.

- Tổ chức cho học sinh thi vòng thứ 15 bắt đầu từ ngày 08/12/2011 lúc 15h30.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban tổ chức bố trí giám thị cho từng phòng thi và có biên bản thi (ghi điểm thi, thời gian thi trên màn hình khi học sinh thi xong và chữ ký của học sinh). Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối thi) nhà trường sẽ gửi về Sở GD&ĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.

- Phối hợp với Trưởng ban tổ chức cuộc thi của các trường THPT và THPT DTNT còn lại trên địa bàn Thành phố Kon Tum để tổ chức thi cấp Thành phố Kon Tum (nếu có học sinh vượt qua vòng 15 cấp trường).


Nơi nhận:

- Như điều 1;

- BGH nhà trường;

- Bộ phận chuyên môn nhà trường;

- TTCM Tiếng Anh, Tin học.

HIỆU TRƯỞNG


 

panner20 11