SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12C1 Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 22
12C2 Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 22
12C3 Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 22
12C4 Toán(6), Lý(5), Hoá(5), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(2), 22
12C5 Toán(6), Lý(5), Hoá(2), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(5), 22
12C6 Toán(6), Lý(5), Hoá(2), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(5), 22
12C7 Toán(6), Lý(5), Hoá(2), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(5), 22
12C8 Toán(6), Lý(5), Hoá(2), Sinh(2), Văn(2), T. Anh(5), 22
12C9 Toán(6), Lý(2), Hoá(5), Sinh(5), Văn(2), T. Anh(2), 22
12C10 Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 22
12C11 Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 22
12C12 Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 22
12C13 Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 22
12C14 Toán(6), Văn(5), Sử(2), GDCD(2), Địa(2), T. Anh(5), 22
11B1 0
11B2 0
11B3 0
11B4 0
11B5 0
11B6 0
11B7 0
11B8 0
11B9 0
11B10 0
11B11 0
10A1 0
10A2 0
10A3 0
10A4 0
10A5 0
10A6 0
10A7 0
10A8 0
10A9 0
10A10 0
10A11 0
10A12 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 18-6-2022