Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 TA - Thanh(Av) TA - Ti Na LY - Hoan TA - Hương(Av) TO - Xuân TO - Trinh HO - Hương(H) HO - Hiếu TA - Hiền(Av) VACD - Thủy(V) SUCD - Thảo(Su) DIDGDĐP - Quốc TO - Nhường HOCD - Hà(H) QP - Doanh TA - Thoa(Av) LY - Giang SU - T.Hà LY - Phong(L) CNTK - Long TA - Bình VA - Thanh(V) DI - Vân SI - Phong(Si) TO - Vi HO - Nhàn VA - Hiền(V) HO - Phương(H) TO - Thảo VA - Thùy TO - Hiền(T) VA - Thảo(V) DI - Hoàng HO - Cao HO - Tuyền
3 TA - Thanh(Av) TA - Ti Na LY - Hoan SI - Uyên LY - Phương(L) TO - Trinh HO - Hương(H) HO - Hiếu TA - Hiền(Av) SUCD - Thảo(Su) TI - Thiện TI - Nhung TI - Tường QP - Doanh SU - Nga TA - Thoa(Av) LY - Giang SICD - Hạ LY - Phong(L) CNTK - Long TA - Bình VA - Thanh(V) SU - T.Hà SI - Phong(Si) TO - Vi HO - Nhàn VA - Hiền(V) HO - Phương(H) TO - Thảo TA - Châu TO - Hiền(T) VA - Thảo(V) TO - Tùng HO - Cao HO - Tuyền
4 SU - L.Hà QP - Thiết SI - Phong(Si) HOCD - Hiếu LY - Phương(L) SI - Uyên TO - Khôi VA - Hiền(V) CNTK - Long TA - Thanh(Av) TI - Thiện HOCD - Cao TI - Tường TI - Nhung TO - Tùng DIDGDĐP - Vân QP - Doanh SI - Hạ CNTT - Tuấn LYCD - Giang CNTK - Phong(L) TA - Bình TA - Ti Na DI - Hoàng SU - T.Hà VA - Thanh(V) TOTC - Nguyên TO - Hiền(T) SI - Thạch LYTC - Hoan HOTC - Hương(H) TOTC - Trinh TA - Thoa(Av) VATC - Thùy TA - Châu
5                                                                      
T.3 1 TO - Thảo VA - Như SU - Thảo(Su) TO - Thoa(T) HO - Phương(H) LY - Huyền(L) SI - Uyên SU - Ngà VA - Lanh DI - Vân TA - QP - Doanh LY - Phong(L) HO - Hà(H) LY - Trang VA - Thủy(V) TO - Linh HO - Cao SI - Thạch TO - Nhường DI - Hoàng TI - Nhung TA - Ti Na HO - Thanh(H) LY - Dũng TOTC - Nguyên TATC - Bình VA - Hồng LY - Minh TA - Châu SU - Phương(Sử) DI - Quốc SI - Hưng(Si) VA - Thùy CD - Vương
2 TO - Thảo VA - Như HO - Nhung(H) TO - Thoa(T) HO - Phương(H) LY - Huyền(L) SICD - Uyên TI - Thiện VA - Lanh TO - ánh TA - TI - Nhung LY - Phong(L) HO - Hà(H) LYCD - Trang SU - Nga TO - Linh HO - Cao CNTT - Tuấn TO - Nhường DICD - Hoàng TO - Tùng TA - Ti Na HO - Thanh(H) LY - Dũng VA - Thanh(V) TA - Bình VA - Hồng LY - Minh TA - Châu HO - Hương(H) DI - Quốc CD - Phương(Sử) VA - Thùy SI - Hưng(Si)
3 TI - TI - Thiện HO - Nhung(H) HO - Hiếu SU - L.Hà VA - L.Anh TA - Ti Na CNTK - Long SU - Thảo(Su) VA - Thủy(V) VA - Hiền(V) HO - Cao HO - Nhàn TO - Toàn TA - Hương(Av) TO - Khôi SU - Nga TI - Nhung HO - Thanh(H) TI - Tường VA - Thùy TO - Tùng DIDGDĐP - Hoàng LYTC - Minh VA - Hồng DI - Vân TO - Nguyên TA - Hiền(Av) TA - Bình DI - Quốc HO - Hương(H) SI - Nga(PHT_Si) TA - Thoa(Av) SU - Phương(Sử) TA - Châu
4 TI - TI - Thiện TO - ánh HO - Hiếu QP - Thiết VA - L.Anh CNTT - Tuấn CNTK - Long SU - Thảo(Su) VA - Thủy(V) VA - Hiền(V) HO - Cao HO - Nhàn VA - Lanh TA - Hương(Av) TO - Khôi TA - TI - Nhung HO - Thanh(H) TI - Tường VA - Thùy VA - Thanh(V) VACD - Linh(V) LY - Minh TOTC - Vi DI - Vân TO - Nguyên TATC - Hiền(Av) TATC - Bình SU - Phương(Sử) LYTC - Dũng SI - Nga(PHT_Si) TA - Thoa(Av) DI - Hoàng TA - Châu
5                                                                      
T.4 1 SI - Hạ TO - Xuân TO - ánh SU - L.Hà TA - HO - Hiếu TO - Khôi LY - Hoa SUCD - Thảo(Su) QP - Doanh DI - Mai TO - Toàn TO - Nhường TA - Thanh(Av) HO - Thanh(H) HO - Hà(H) DIDGDĐP - Vân LY - Thảo(L) QP - Thiết LY - Giang TI - Nhung CNTK - Long GDKTPL - Vương VA - Hồng SI - Thủy(Si) LY - Trang VA - Hiền(V) HOTC - Phương(H) TA - Bình TO - Xuyên LY - Dũng TA - Châu TATC - Thoa(Av) TO - Vi TO - Linh
2 SI - Hạ SI - Hưng(Si) TO - ánh SU - L.Hà TA - HO - Hiếu TO - Khôi LY - Hoa CNTK - Long DICD - Vân DI - Mai TO - Toàn TO - Nhường TA - Thanh(Av) HO - Thanh(H) HO - Hà(H) SI - Thạch LY - Thảo(L) TA - Thoa(Av) LY - Giang TI - Nhung QP - Thiết GDKTPL - Vương VA - Hồng SI - Thủy(Si) LY - Trang LY - Khánh DI - Quốc TA - Bình TO - Xuyên LY - Dũng TA - Châu SU - Thảo(Su) TO - Vi TO - Linh
3 QP - Thiết VA - Như TI - Thiện LY - Hoa VA - L.Anh TO - Trinh HOCD - Hương(H) TO - Thoa(T) VA - Lanh DI - Vân GDKTPL - Nga TA - Hương(Av) SI - Hạ TO - Toàn TO - Tùng SI - Uyên HO - Nhàn TO - Khôi TO - ánh TA - Thanh(Av) TO - Xuân DIDGDĐP - Hoàng TI - Tường TO - Xuyên LYTC - Dũng SI - Thạch LYTC - Khánh SI - Hưng(Si) HOTC - Tuyền VA - Thùy TATC - Hiền(Av) SU - Thảo(Su) HO - Hiếu CD - Phương(Sử) SU - Ngà
4 LY - Huyền(L) HOCD - Hương(H) TI - Thiện LY - Hoa SU - L.Hà TI - VA - L.Anh TOCD - Thoa(T) VACD - Lanh SU - Thảo(Su) CNTT - Tuấn TA - Hương(Av) TA - Ti Na TO - Toàn TO - Tùng LY - Thảo(L) HO - Nhàn TO - Khôi TO - ánh VA - Nguyệt TO - Xuân DICD - Vân TI - Tường TOTC - Xuyên HOTC - Tuyền SU - Ngà CD - Phương(Sử) SI - Hưng(Si) SI - Thạch VA - Thùy SI - Thủy(Si) CD - Vương HO - Hiếu TATC - Thoa(Av) DI - Quốc
5                                                                      
T.5 1 HO - Phương(H) HO - Hương(H) QP - Thiết LYCD - Hoa TO - Xuân TA - Ti Na VA - L.Anh TO - Thoa(T) TO - Vi GDKTPL - Nga TO - Nhường LYCD - Khánh QP - Doanh VA - Lanh TI - Tường SI - Uyên VA - Linh(V) TO - Khôi TA - Thoa(Av) TA - Thanh(Av) CNTK - Phong(L) TI - Nhung TO - Linh LY - Minh VA - Hồng TA - Bình SU - T.Hà TA - Hiền(Av) DI - Quốc TOTC - Xuyên CD - Phương(Sử) TO - Trinh VA - Thảo(V) LY - Giang TATC - Châu
2 HO - Phương(H) HO - Hương(H) LYCD - Hoan QP - Thiết TO - Xuân TA - Ti Na VA - L.Anh TO - Thoa(T) TO - Vi GDKTPL - Nga TO - Nhường LY - Khánh LYCD - Phong(L) VA - Lanh TI - Tường TI - Nhung TO - Linh TOCD - Khôi TA - Thoa(Av) TA - Thanh(Av) DI - Hoàng SUCD - L.Hà DI - Vân TO - Xuyên VA - Hồng TA - Bình DI - Quốc TA - Hiền(Av) LYTC - Minh TATC - Châu TO - Hiền(T) TO - Trinh VATC - Thảo(V) LY - Giang VATC - Nguyệt
3 VA - L.Anh TO - Xuân TA - Hương(Av) TI - TI - Thiện SU - Ngà TOCD - Khôi LYCD - Hoa DI - Hoàng TO - ánh GDKTPL - Nga VA - Thủy(V) TA - Ti Na SI - Uyên DIDGDĐP - Quốc TI - Nhung TI - Tường VA - Lanh DIDGDĐP - Vân HO - Cao SU - T.Hà TA - Bình VA - Linh(V) TA - Hiền(Av) TA - Thoa(Av) TO - Nguyên HO - Nhung(H) CD - Phương(Sử) TO - Thảo LY - Hoan TOTC - Hiền(T) TA - Châu TO - Tùng TOTC - Vi VA - Nguyệt
4 SU - L.Hà TO - Xuân TA - Hương(Av) TI - TI - Thiện VA - L.Anh SI - Uyên SU - Ngà QP - Doanh TO - ánh GDKTPL CĐ - Nga VA - Thủy(V) TA - Ti Na TI - Nhung VA - Thanh(V) TOCD - Khôi TI - Tường VA - Lanh SICD - Thạch HO - Cao TA - Bình DI - Vân CNTT - Tuấn TATC - Hiền(Av) TA - Thoa(Av) TO - Nguyên HO - Nhung(H) SU - T.Hà TO - Thảo LY - Hoan DI - Quốc TATC - Châu TO - Tùng DI - Hoàng TOTC - Linh
5                                                                      
T.6 1 VA - L.Anh SU - Ngà SU - Thảo(Su) TO - Thoa(T) SI - Phong(Si) HOCD - Hiếu LY - Hoa QP - Doanh DICD - Hoàng CNTK - Long CNTT - Tuấn SI - Thủy(Si) SI - Hạ LYCD - Phong(L) TA - Hương(Av) VA - Thủy(V) HOCD - Nhàn TA - VA - Linh(V) SU - Nga SUCD - T.Hà DI - Vân QP - Thiết TA - Hiền(Av) TA - Thoa(Av) TATC - Bình TO - Nguyên LY - Trang VA - Hồng TO - Xuyên TO - Hiền(T) LY - Huyền(L) LY - Phương(L) TO - Vi SI - Hưng(Si)
2 VA - L.Anh SU - Ngà VA - Như TOCD - Thoa(T) SICD - Phong(Si) TI - LY - Hoa TI - Thiện DI - Hoàng SU - Thảo(Su) QP - Doanh SI - Thủy(Si) SU - Nga TA - Thanh(Av) LY - Trang VA - Thủy(V) TOCD - Linh TA - VA - Linh(V) VA - Nguyệt QP - Thiết SU - L.Hà SUCD - T.Hà TA - Hiền(Av) TATC - Thoa(Av) TA - Bình TO - Nguyên VA - Hồng HO - Tuyền TO - Xuyên VA - Hiền(V) LY - Huyền(L) LY - Phương(L) TO - Vi DI - Quốc
3 LY - Huyền(L) LYCD - Phương(L) TA - Hương(Av) VA - Như VA - L.Anh SI - Uyên SU - Ngà TA - Thanh(Av) TI - TI - Thiện VA - Hiền(V) LY - Khánh VA - Thủy(V) DIDGDĐP - Quốc SI - Hạ QP - Doanh TA - HOCD - Cao TOCD - ánh VA - Nguyệt TO - Xuân GDKTPL - Vương VA - Linh(V) VA - Hồng TO - Vi VA - Thanh(V) SI - Phong(Si) TOTC - Hiền(T) HO - Tuyền HO - Thanh(H) TA - Hiền(Av) VA - Thảo(V) SI - Hưng(Si) SU - Phương(Sử) TO - Linh
4 LYCD - Huyền(L) TOCD - Xuân SI - Phong(Si) VA - Như VA - L.Anh SU - Ngà QP - Doanh TA - Thanh(Av) TI - TI - Thiện VACD - Hiền(V) TA - Hương(Av) DIDGDĐP - Quốc SU - Nga SI - Hạ TA - Thoa(Av) TA - QP - Thiết TO - ánh HOCD - Cao VACD - Thùy GDKTPL - Vương VA - Linh(V) SU - T.Hà TO - Vi VATC - Thanh(V) LY - Khánh TO - Hiền(T) CD - Phương(Sử) HO - Thanh(H) TA - Hiền(Av) VATC - Thảo(V) DI - Hoàng SI - Thủy(Si) TO - Linh
5                                                                      
T.7 1 TO - Thảo SI - Hưng(Si) VA - Như TA - Hương(Av) TOCD - Xuân TA - Ti Na CNTT - Tuấn VA - Hiền(V) TO - Vi TA - Thanh(Av) SU - Thảo(Su) SU - T.Hà VA - Thủy(V) SI - Uyên TOCD - Tùng TO - Khôi VA - Linh(V) TA - SI - Thạch TO - Nhường DIDGDĐP - Hoàng VACD - Thanh(V) GDKTPL CĐ - Vương TO - Xuyên HO - Tuyền CD - Phương(Sử) SI - Phong(Si) TO - Hiền(T) VA - Hồng HOTC - Thanh(H) TA - Hiền(Av) HO - Hiếu VA - Thảo(V) TA - Thoa(Av) LY - Thảo(L)
2 TOCD - Thảo TA - Ti Na VA - Như TA - Hương(Av) SI - Phong(Si) TOCD - Trinh SU - Ngà VA - Hiền(V) TA - Hiền(Av) TA - Thanh(Av) SU - Thảo(Su) TO - Toàn VA - Thủy(V) LY - Phong(L) HOCD - Thanh(H) HOCD - Hà(H) VA - Linh(V) DIDGDĐP - Vân SU - T.Hà TOCD - Nhường VA - Thùy TO - Tùng TO - Linh TO - Xuyên HO - Tuyền SI - Thạch TA - Bình TO - Hiền(T) VA - Hồng CD - Phương(Sử) SI - Thủy(Si) HO - Hiếu VA - Thảo(V) TA - Thoa(Av) LY - Thảo(L)
3 TA - Thanh(Av) LY - Phương(L) HOCD - Nhung(H) VA - Như HOCD - Phương(H) SICD - Uyên TA - Ti Na HOCD - Hiếu GDKTPL - Nga VA - Thủy(V) TA - TOCD - Toàn TOCD - Nhường LY - Phong(L) VA - Thanh(V) LYCD - Thảo(L) SI - Thạch VA - Lanh HOCD - Thanh(H) QP - Thiết GDKTPL - Vương CNTK - Long TO - Linh CD - Phương(Sử) DI - Vân TO - Nguyên TA - Bình LY - Trang TOTC - Thảo SI - Hưng(Si) VA - Hiền(V) TO - Trinh TOTC - Tùng VA - Thùy VA - Nguyệt
4 HOCD - Phương(H) LY - Phương(L) TOCD - ánh SI - Uyên TA - QP - Thiết TA - Ti Na TA - Thanh(Av) GDKTPL - Nga CNTK - Long TO - Nhường VA - Thủy(V) HOCD - Nhàn TOCD - Toàn VA - Thanh(V) LY - Thảo(L) SICD - Thạch SI - Hạ VA - Linh(V) DIDGDĐP - Hoàng GDKTPL - Vương TA - Bình CNTT - Tuấn HOTC - Thanh(H) CD - Phương(Sử) TO - Nguyên HOTC - Nhung(H) LYTC - Trang SU - T.Hà SI - Hưng(Si) VA - Hiền(V) TO - Trinh TO - Tùng SI - Thủy(Si) VA - Nguyệt
5 HDTN - Hạ HDTN - Phương(L) HDTN - Nhung(H) HDTN - Hương(Av) HDTN - Phương(H) HDTN - Huyền(L) HDTN - Hương(H) HDTN - Hoa HDTN - Lanh HDTN - Long HDTN - HDTN - Khánh HDTN - Nhàn HDTN - Toàn HDTN - Trang HDTN - Nhung HDTN - Linh(V) HDTN - Thảo(L) HDTN - Phong(L) HDTN - Nhường HDTN - Hoàng HDTN - L.Hà HDTN - Vương SH - Thanh(H) SH - Dũng SH - Thanh(V) SH - Nguyên SH - Hiền(T) SH - Thạch SH - Xuyên SH - Thủy(Si) SH - Trinh SH - Hưng(Si) SH - Thùy SH - Nguyệt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-02-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net