Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/02/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12TCA1 12TCA2 12TCA3 12TCA4 12TCE1 12TCE2 12TCE3 12TCB 12TCD1 12TCD2 12TCD3 11TCA1 11TCA2 11TCD1 11TCA3 11TCA4 11TCA5 11TCE1 11TCE2 11TCD2 11TCD3 11TCD4 11TCD5 10TCA1 10TCA2 10TCA3 10TCA4 10TCA5 10TCB1 10TCB2 10TCB3 10TCA6 10TCD1 10TCD2 10TCD3 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12
T.2 1 LYDTC - Minh LYDTC - Hoan HODTC - Thanh(H) SIDTC - Hưng(Si) TODTC - ánh TODTC - Hiền(T) TADTC - Thoa(Av) TODTC - Toàn TODTC - Trinh TADTC - Bình TADTC - Châu LYDTC - Giang TODTC - Vi LYDTC - Trừng LYDTC - Khánh LYDTC - Thảo(L) HODTC - Hiếu TADTC - TADTC - Hiền(Av) TODTC - Thoa(T) TODTC - Tùng VADTC - Thủy(V) TODTC - Xuân HODTC - Nhung(H) LYDTC - Dũng LYDTC - Huyền(L) TODTC - Linh TADTC - Ti Na SIDTC - Phong(Si) TADTC - Thanh(Av) HODTC - Nhàn HODTC - Hương(H) TADTC - Dương TODTC - Khôi TODTC - Nhường                                              
2 LYDTC - Minh HODTC - Tuyền HODTC - Thanh(H) SIDTC - Hưng(Si) TODTC - ánh TODTC - Hiền(T) TADTC - Thoa(Av) TODTC - Toàn TODTC - Trinh TADTC - Bình TADTC - Châu LYDTC - Giang TODTC - Vi LYDTC - Trừng LYDTC - Khánh LYDTC - Thảo(L) HODTC - Hiếu TADTC - TADTC - Hiền(Av) TODTC - Thoa(T) TODTC - Tùng VADTC - Thủy(V) TODTC - Xuân HODTC - Nhung(H) HODTC - Hương(H) HODTC - Hà(H) TODTC - Linh TADTC - Ti Na SIDTC - Phong(Si) TADTC - Thanh(Av) HODTC - Nhàn LYDTC - Huyền(L) TADTC - Dương TODTC - Khôi TODTC - Nhường                                              
3 HODTC - Thanh(H) TODTC - Linh LYDTC - Dũng HODTC - Nhung(H) LYDTC - Khánh LYDTC - Minh LYDTC - Hoan HODTC - Tuyền TADTC - Châu VADTC - Nguyệt TODTC - Thoa(T) TODTC - Hiền(T) LYDTC - Trừng VADTC - Như TADTC - Ti Na HODTC - Hiếu TODTC - Tùng TODTC - Vi TODTC - Trinh TADTC - Bình TADTC - Hiền(Av) TADTC - Thoa(Av) VADTC - Lanh TODTC - Xuyên TODTC - Nhường TODTC - Toàn LYDTC - Hoa LYDTC - Phương(L) TADTC - TODTC - Khôi TODTC - ánh TADTC - Thanh(Av) VADTC - Thùy VADTC - Thanh(V) VADTC - Thảo(V)                                              
4 HODTC - Thanh(H) TODTC - Linh LYDTC - Dũng HODTC - Nhung(H) LYDTC - Khánh LYDTC - Minh LYDTC - Hoan HODTC - Tuyền TADTC - Châu VADTC - Nguyệt TODTC - Thoa(T) TODTC - Hiền(T) HODTC - Phương(H) TADTC - Dương TADTC - Ti Na HODTC - Hiếu TODTC - Tùng TODTC - Vi TODTC - Trinh TADTC - Bình TADTC - Hiền(Av) TADTC - Thoa(Av) VADTC - Lanh TODTC - Xuyên TODTC - Nhường TODTC - Toàn LYDTC - Hoa LYDTC - Phương(L) TADTC - TODTC - Khôi TODTC - ánh TADTC - Thanh(Av) VADTC - Thùy VADTC - Thanh(V) VADTC - Thảo(V)                                              
5                                                                                                                    
T.3 1                                                                                             TOTC - Hiền(T) LYTC - Trừng TOTC - Thảo HOTC - Cao TATC - TOTC - Tùng HOTC - Hiếu HOTC - Phương(H) TOTC - Thoa(T) VATC - Hiền(V) LYTC - Phong(L) TATC - Dương
2                                                                                             HOTC - Tuyền HOTC - Phương(H) TATC - Dương TOTC - Vi TOTC - Xuân LYTC - Phong(L) LYTC - Giang TOTC - Trinh LYTC - Hoa LYTC - Trừng TATC - Thoa(Av) VATC - Lanh
3                                                                                             LYTC - Giang TOTC - Vi LYTC - Trừng LYTC - Khánh HOTC - Hiếu TATC - Ti Na TATC - LYTC - Thảo(L) TATC - Bình TATC - Hiền(Av) TOTC - Tùng TOTC - Xuân
4                                                                                             TATC - Dương TATC - Bình VATC - Như TATC - Ti Na LYTC - Thảo(L) HOTC - Hiếu TOTC - Vi TATC - Hiền(Av) VATC - Huyền(V) TOTC - Tùng VATC - Thủy(V) LYTC - Hoa
5                                                                                                                    
T.4 1 LYDTC - Minh HODTC - Tuyền SIDTC - Thạch HODTC - Nhung(H) TADTC - Hiền(Av) TODTC - Hiền(T) LYDTC - Hoan TODTC - Toàn TADTC - Châu TODTC - ánh TODTC - Thoa(T) SIDTC - Thủy(Si) HODTC - Phương(H) TODTC - Thảo TODTC - Vi HODTC - Hiếu LYDTC - Phong(L) LYDTC - Giang TODTC - Trinh TADTC - Bình VADTC - Hiền(V) TODTC - Tùng TODTC - Xuân TADTC - Ti Na LYDTC - Dũng LYDTC - Huyền(L) TADTC - Thanh(Av) TODTC - Khôi TODTC - Linh HODTC - Hà(H) TADTC - TODTC - Nhường TADTC - Dương VADTC - Thanh(V) VADTC - Thảo(V)                                              
2 HODTC - Thanh(H) HODTC - Tuyền SIDTC - Thạch LYDTC - Khánh TADTC - Hiền(Av) TODTC - Hiền(T) LYDTC - Hoan TODTC - Toàn TADTC - Châu TODTC - ánh TODTC - Thoa(T) SIDTC - Thủy(Si) HODTC - Phương(H) TODTC - Thảo TODTC - Vi LYDTC - Thảo(L) HODTC - Hiếu LYDTC - Giang TODTC - Trinh TADTC - Bình VADTC - Hiền(V) TODTC - Tùng TODTC - Xuân TADTC - Ti Na LYDTC - Dũng LYDTC - Huyền(L) TADTC - Thanh(Av) TODTC - Khôi TODTC - Linh SIDTC - Phong(Si) TADTC - TODTC - Nhường TADTC - Dương VADTC - Thanh(V) VADTC - Thảo(V)                                              
3 TODTC - Xuyên TODTC - Linh TODTC - Hiền(T) TODTC - Trinh TODTC - ánh TADTC - Châu TODTC - Toàn SIDTC - Thủy(Si) VADTC - Thanh(V) VADTC - Nguyệt VADTC - Thảo(V) LYDTC - Giang TODTC - Vi VADTC - Như LYDTC - Khánh TODTC - Xuân TODTC - Tùng TADTC - LYDTC - Thảo(L) VADTC - Huyền(V) TADTC - Hiền(Av) TADTC - Thoa(Av) TADTC - Dương LYDTC - Hoan TODTC - Nhường HODTC - Hà(H) HODTC - Thanh(H) HODTC - Nhung(H) HODTC - Nhàn TODTC - Khôi SIDTC - Hưng(Si) HODTC - Hương(H) TODTC - Thảo TADTC - Thanh(Av) TADTC - Ti Na                                              
4 TODTC - Xuyên TODTC - Linh TODTC - Hiền(T) TODTC - Trinh TODTC - ánh TADTC - Châu TODTC - Toàn SIDTC - Thủy(Si) VADTC - Thanh(V) VADTC - Nguyệt VADTC - Thảo(V) HODTC - Tuyền TODTC - Vi VADTC - Như HODTC - Cao TODTC - Xuân TODTC - Tùng TADTC - LYDTC - Thảo(L) VADTC - Huyền(V) TADTC - Hiền(Av) TADTC - Thoa(Av) TADTC - Dương LYDTC - Hoan TODTC - Nhường HODTC - Hà(H) HODTC - Thanh(H) HODTC - Nhung(H) SIDTC - Phong(Si) TODTC - Khôi SIDTC - Hưng(Si) HODTC - Hương(H) TODTC - Thảo TADTC - Thanh(Av) TADTC - Ti Na                                              
5                                                                                                                    
T.5 1                                                                                                                    
2                                                                                                                    
3                                                                                                                    
4                                                                                                                    
5                                                                                                                    
T.6 1 SIDTC - Phong(Si) LYDTC - Hoan LYDTC - Dũng TODTC - Trinh LYDTC - Khánh LYDTC - Minh TODTC - Toàn HODTC - Tuyền VADTC - Thanh(V) TODTC - ánh TADTC - Châu TODTC - Hiền(T) LYDTC - Trừng TADTC - Dương HODTC - Cao TODTC - Xuân TADTC - Ti Na TODTC - Vi TADTC - Hiền(Av) TODTC - Thoa(T) VADTC - Hiền(V) TODTC - Tùng VADTC - Lanh TODTC - Xuyên HODTC - Hương(H) TADTC - HODTC - Thanh(H) TODTC - Khôi TODTC - Linh HODTC - Hà(H) HODTC - Nhàn LYDTC - Huyền(L) TODTC - Thảo TADTC - Thanh(Av) TODTC - Nhường                                              
2 SIDTC - Phong(Si) LYDTC - Hoan HODTC - Thanh(H) TODTC - Trinh LYDTC - Khánh LYDTC - Minh TODTC - Toàn HODTC - Tuyền VADTC - Thanh(V) TODTC - ánh TADTC - Châu TODTC - Hiền(T) LYDTC - Trừng TADTC - Dương HODTC - Cao TODTC - Xuân TADTC - Ti Na TODTC - Vi TADTC - Hiền(Av) TODTC - Thoa(T) VADTC - Hiền(V) TODTC - Tùng VADTC - Lanh TODTC - Xuyên HODTC - Hương(H) TADTC - LYDTC - Hoa TODTC - Khôi TODTC - Linh HODTC - Hà(H) SIDTC - Hưng(Si) LYDTC - Huyền(L) TODTC - Thảo TADTC - Thanh(Av) TODTC - Nhường                                              
3 TODTC - Xuyên SIDTC - Hưng(Si) TODTC - Hiền(T) LYDTC - Khánh TADTC - Hiền(Av) TADTC - Châu TADTC - Thoa(Av) SIDTC - Thủy(Si) TODTC - Trinh TADTC - Bình VADTC - Thảo(V) HODTC - Tuyền SIDTC - Thạch TODTC - Thảo TODTC - Vi TADTC - LYDTC - Phong(L) LYDTC - Giang LYDTC - Thảo(L) VADTC - Huyền(V) TODTC - Tùng VADTC - Thủy(V) TADTC - Dương LYDTC - Hoan TADTC - Thanh(Av) TODTC - Toàn TODTC - Linh HODTC - Nhung(H) HODTC - Nhàn SIDTC - Phong(Si) TODTC - ánh TODTC - Nhường VADTC - Thùy TODTC - Khôi TADTC - Ti Na                                              
4 TODTC - Xuyên SIDTC - Hưng(Si) TODTC - Hiền(T) LYDTC - Khánh TADTC - Hiền(Av) TADTC - Châu TADTC - Thoa(Av) SIDTC - Thủy(Si) TODTC - Trinh TADTC - Bình VADTC - Thảo(V) HODTC - Tuyền SIDTC - Thạch TODTC - Thảo TODTC - Vi TADTC - LYDTC - Phong(L) LYDTC - Giang LYDTC - Thảo(L) VADTC - Huyền(V) TODTC - Tùng VADTC - Thủy(V) TADTC - Dương HODTC - Nhung(H) TADTC - Thanh(Av) TODTC - Toàn TODTC - Linh LYDTC - Phương(L) HODTC - Nhàn SIDTC - Phong(Si) TODTC - ánh TODTC - Nhường VADTC - Thùy TODTC - Khôi TADTC - Ti Na                                              
5                                                                                                                    
T.7 1                                                                                                                    
2                                                                                                                    
3                                                                                                                    
4                                                                                                                    
5                                                                                                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net