Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Hải Nam                                                            
Nguyễn Công Lập                                                       HOP HOP  
Lê Thị Thu Nga               12C9 12C9                                     HOP HOP  
Phan Thanh Xuyên                     12C7 12C7 12C1 12C1   12C7 12C1       12C7 12C7       12C1 12C1 HOP HOP 12C7
Phạm Bình Nguyên       12C4   12C3   12C4 12C4                 12C3 12C3   12C4 12C4           12C3 12C3 12C4
Nguyễn Thị Hồng ánh             10A10   10A3   10A3 10A3 11B8 11B8       10A10 10A10       11B8 11B8         10A3  
Nguyễn Hoàng Vi   12C2 12C2           12C2   12C11 12C11       10A9 10A9 12C11     12C11 12C11 12C2 12C2   10A9        
Nguyễn Thị Ngân Thoa           10A4 10A4           10A8 10A8   10A8 10A8       10A4 10A4                
Võ Văn Tùng     12C10 11B4     11B11 11B11         11B4 11B4       12C10 12C10             11B4 11B11 12C10 12C10  
Nguyễn Thị Xuân   10A5                 10A2   11B10 11B10   10A5 10A5 10A2 10A2       11B10 10A2   10A5        
Đỗ ánh Linh           11B6 11B6       12C12 12C12       11B12 11B6   12C12     11B6 12C12 12C12     11B12 11B12    
Bùi Thị Tuyết Trinh   10A6 10A6 12C9                 10A6     12C9 12C9                   10A6 12C9 12C9 12C9
Trần Thị Nhường   11B2       11B9 11B9       11B2 11B2       10A11 10A11                 11B9 11B9 11B2 10A11 11B9
Nguyễn Trọng Khôi       10A7       11B5 11B5   10A7 10A7 11B7 11B7   11B7 11B7 10A7 11B5             11B5   HOP HOP  
Nguyễn Thị Thu Hiền   12C8 12C8 12C5                         12C8 12C8     12C8   12C5 12C5   12C5 12C5     12C5
Nguyễn Thị Phương Thảo   12C6 12C6     10A1 10A1                     12C6 12C6             10A1 10A1 12C6    
Võ Đức Toàn               11B3     11B1 11B1 11B3 11B3                         11B1 11B1 11B3 11B3
Ngô Thị Hải Minh           12C6 12C6 12C1 12C1             12C1 12C6                     HOP HOP  
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                       12C4 12C4     11B1 11B1           11B1 12C4           11B1
Nguyễn Thanh Phong   11B8 11B8 11B10   11B2 11B2                 11B10 11B2       11B3           11B3 11B3   11B8
Hoàng Thị Huyền Trang           11B4 11B4       12C3 12C3                 12C5 11B4           12C5 12C5 11B4
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                     11B7 11B7   11B5                       12C12 12C12 11B5 11B5 11B7
Cao Thanh Long   11B9 11B9 10A9       10A8 10A8   11B11 10A9                 10A10             11B11 10A10 10A10
Phan Thị Kim Hoa                     10A8 10A8 10A4 10A4   10A4   10A8     10A7 10A7               10A8
Lê Thị Hoan   10A3 10A3 12C7                         10A3 12C7 12C7                 HOP HOP  
Trần Thị Thanh Phương     10A5 10A5                                 12C10 12C10 10A2         10A2 10A2 10A2
Đoàn Thị Thanh Huyền           10A6 10A6             10A1             12C9 12C9 10A1 10A1           10A6
Vũ Thị Giang   11B6 11B6 11B9             11B9 11B9       12C11 12C11                          
Hà Quốc Dũng           12C2 12C2   12C8   12C8 12C8 12C2                                 12C2
Lê Thị Diệu Tuyền   12C12 12C12                   12C6 12C2               12C6 12C6     12C2 12C2 HOP HOP  
Đỗ như Thanh Cao   12C11 12C11 11B1   11B7 11B7 11B1 11B1                 11B9 11B9       11B7 11B9            
Trương Thị Tố Thanh           12C1 12C1 11B8 11B8   11B4 11B4                     12C7 12C7   12C7 11B4 11B8 12C1 12C1
Phan Thị Tuyết Nhung             10A3 10A3                   12C4 12C4                 10A3 12C4 10A3
Bế Thị Mai Hương   10A7 10A7 12C8     12C8 12C8         10A7 10A2   10A2 10A2                         10A7
Đặng Thị Minh Hiếu   10A8 10A8 10A4       10A4 10A4   10A6 10A6 12C10 12C10             10A6         12C9 12C9 10A8    
Phạm Thị Khánh Phương   12C5 12C5     10A5 10A5       12C5         10A1 10A1                     10A5 10A1 10A5
Phan Thị Thanh Nhàn   12C3 12C3         11B2 11B2       11B6 11B6             11B6               11B2 11B2
Hồ Ngọc Vân Hà   11B3       11B3 11B3       11B5 11B5                             11B5      
Huỳnh Thị Phong   12C1 12C1 10A3                                 10A5 10A5 12C4 10A3   12C4 10A5 HOP HOP  
Phạm Thị Thuỷ                     12C2 12C2   12C8             11B1 11B1   12C11     12C8   12C11 12C8
Thái Vi Hạ     11B7 11B7             10A1 10A1 11B2               11B2   11B4 11B4         11B7 10A1
Vũ Thuỵ Khánh Uyên     10A4 10A6   10A7 10A7           11B5     11B5   11B3 10A7       10A6     11B3   10A6 10A4  
Trần Thị Hưng           12C10 12C12         10A2 12C5 12C5             12C12   12C10     10A2   12C7 12C7 12C10
Hoàng Anh Tuấn       11B8     11B8   10A7         10A11         11B12   10A11         10A7     11B12  
Lê Thị Cẩm Thạch       12C6   11B8           11B6 12C3 12C6         11B8             11B8 12C3 11B6 11B6 12C6
Phạm Như Dạ Thảo   12C9 12C9                         12C10 12C10           12C9 12C9   12C10 12C10 HOP HOP  
Võ Thị Quỳnh Như           10A2 10A2           10A2                 10A3 10A4 10A4   10A3 10A3 10A4    
Đậu Thị Nguyệt                           11B9     12C12 12C12       11B9 11B9         12C12 12C12 12C12
Trần Thị Thanh   11B11 11B11 12C3     12C3   11B11                   11B4       12C3 12C3   11B11   11B4 11B4 12C3
Lê Thị Minh Hiền   12C4 12C4 10A8       10A11 10A11   12C4                     12C8 10A11 10A11   10A8 10A8 12C8 12C8  
Nguyễn Thị Thúy Hồng           12C5 12C5 12C2     12C1 12C1       12C2 12C2       12C6 12C5 12C1     12C6 12C6      
Trần Thị Thuỳ Linh                 11B12             11B6   11B12     11B8 11B8 11B12 11B12   11B6 11B6   11B8 11B6
Nguyễn Thị Lan Anh               10A6 10A6       10A5 10A7   10A7 10A7 10A1 10A6   10A1 10A1 10A5 10A5            
Đinh Thị Thu Thuỷ   10A10       11B5   10A10 10A10                 11B1 11B1   11B5 11B5 11B2     11B2 11B2 10A10 11B1  
Lê Thị Kim Thùy   12C7   12C11   12C11 12C11 11B10 11B10       12C7 12C7                   11B10     11B10 12C11   12C11
Bùi Thị Lanh           10A9 10A9   11B3       10A9 10A9   11B3 11B3 11B7 11B7                 11B7   10A9
Nguyễn Thị Ngà           10A8             12C12 12C3       10A6 10A8   10A2 10A2 10A7 10A6     10A7 HOP HOP  
Trần Thị Bích Nga     11B4       11B5 11B6         10A11     10A10 10A10 10A11 10A11   11B9 11B2   11B3       10A9 10A9  
Nguyễn Thị Thu Hà   11B7 11B12 12C2                       12C4   11B10 12C5   11B10 11B12   12C1   11B1 11B8   12C6  
Trần Trọng Phương           12C8 12C10 12C11 12C7       12C11 12C4   12C8   12C5         12C11 12C6   12C3 12C7 12C1 12C2  
Nguyễn Thị Thu Thảo   10A11 10A10     10A3   10A9 10A9   10A9 12C10 12C9 10A10             10A3 10A10       10A11 10A11      
Trần Quốc Vương           12C12         11B12 11B12   12C9                 11B11 11B11   11B12   11B10 11B10 11B12
Lương Thị Thu Hà       10A1       10A5     10A4 10A4   10A5     11B11   10A1     11B11               11B11
Lê Thị Kiều Châu     12C7 12C12   12C7 12C7 12C12 12C12   12C9 12C9       12C12 12C7 12C9 12C9                 HOP HOP  
Nguyễn Thị Thoa   11B5 11B5 12C10       12C10 12C10   12C10 11B8   12C11   11B8 11B8 12C2 12C2   12C2 12C2   11B5   12C11 12C11      
Đỗ Thị Kim Thanh   10A1 10A1 10A10             11B3 11B3 11B9     11B9 11B9         11B3 10A8 10A8   10A10 10A10 10A1 10A8  
Bùi Thị Thu Bình   11B10 11B10 11B11   12C4 12C4 12C6 12C6   12C6 12C6       12C3 12C3 11B11 11B10   12C3 12C3         12C4 12C4 11B11  
Đỗ Thị Thanh Hương   10A4           11B4 11B4       11B1 11B1       10A3 10A3   11B4   10A3 11B1   10A4 10A4     10A4
Nguyễn Thị Hiền   10A9 10A9         12C5 12C5       12C8     12C5 12C5 12C1 12C1   12C1 12C1 12C8 12C8   12C8 10A9      
Nguyễn Thị Hoa Lý           10A11 10A11   11B6   10A5 10A5                 11B7 11B7 11B6 11B6   11B7   10A11 10A5 10A11
Đặng Thị Ti Na   10A2 10A2 11B12   11B12 11B12 10A7           11B2   10A6 10A6 11B2 11B2             10A6 10A2 10A7 10A7  
Huỳnh Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Duy Quốc   11B1       12C9 12C9 12C7       12C5   12C12   12C6 12C4 11B4 12C8     12C12 11B3 11B2       HOP HOP  
Hoàng Thị Cẩm Vân   11B12   11B5   10A10   12C3 12C3   11B6 10A10 10A10 11B11     11B12 11B8 11B11   11B11           11B7 12C2    
Huỳnh Thị Hoàng   12C10   12C1   11B10 11B10 11B12 12C11       11B11       11B10 10A9 12C11   10A9 10A9   12C10   11B10     11B9 11B10
Hồ Thị Mai                     10A11 10A11                                    
Văn Ngọc Tường     11B2 11B2       11B9 11B9       11B12 11B12   11B4 11B4 11B6 11B6                 HOP HOP  
Văn Ngọc Tường                                                            
Văn Ngọc Tường                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung     11B1 11B3   11B11 11B1 11B7 11B7   11B10 11B10       11B11 11B5 11B5 11B3                     11B5
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ               10A1 10A1         10A6       10A4 10A4     10A6 10A9 10A9   HOP HOP HOP HOP  
Lê Quang Vũ                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện     10A11 10A11     10A8 10A2 10A2       10A3 10A3       10A5 10A5     10A8 10A10 10A10            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                       HOP HOP  
Đỗ Văn Doanh   11B4 11B3 11B6   11B1         10A10         11B2     10A9   10A8 10A11 11B5 10A7            
Nguyễn Quang Thiết       10A2         10A5   11B8 11B11 10A1     10A3 10A4       11B12 11B10   11B7       11B9 10A6  
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Lý Nguyễn Lễ CLB                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Thái Duy Đương CLB                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Nguyễn Bảo Đức CLB                                                            
Trần Kim Phong                                                            
Trần Kim Phong                                                            
Trần Kim Phong                                                            
Trần Kim Phong CLB                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-02-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net