Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/02/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                                       HOP HOP  
Nguyễn Thị Ngân Thoa   12C11 12C11                                   11B9   12C11 12C11   11B9 11B9      
Phạm Bình Nguyên                                                            
Võ Văn Tùng   11B11 11B11 11B6                 11B6 11B6   11B11 11B10                 11B10 11B10      
Phan Thanh Xuyên           12C1 12C1 10A1 10A1                       12C1 12C1       10A1 10A1 HOP HOP  
Nguyễn Thị Xuân   11B12 11B12                   11B12 11B5                 11B5 11B5         11B5  
Đỗ ánh Linh   12C2 12C2     10A4 10A4       10A6 10A6       12C2 12C2 10A6 10A6                 10A4 10A4  
Bùi Thị Tuyết Trinh   12C4 12C4 11B8   12C9 12C9           11B8 11B8                 12C4 12C4   12C9 12C9      
Trần Thị Nhường   10A2 10A2 10A12   10A9 10A9                 10A9 10A9       10A2 10A2       10A12 10A12     10A2
Nguyễn Trọng Khôi   10A5 10A5       10A11 10A7 10A7   10A5 10A5                     10A11 10A11       10A7 10A7  
Nguyễn Thị Thu Hiền           12C3 12C3   11B1       12C6 12C6   12C3 12C3 11B1 11B1                 12C6 12C6 12C6
Nguyễn Thị Phương Thảo   11B3   10A10             11B3 11B3 10A10 10A10                             11B3  
Nguyễn Hoàng Vi   11B2   11B4     11B7 11B7                 11B7 11B4 11B4       11B2 11B2            
Nguyễn Thị Hồng ánh     10A8 10A8   10A8 10A8       12C5 12C5 12C10 12C10             12C5 12C5           12C10 12C10 12C5
Võ Đức Toàn     10A3 10A3   12C8 12C8 12C7 12C7       12C8 12C8   12C7 12C7           10A3 10A3            
Lưu Công Trừng               11B3 11B3             11B2 11B2           11B10 11B10            
Ngô Thị Hải Minh                     12C6 12C6       12C1 12C1       12C6 12C6 12C1 12C1       HOP HOP  
Nguyễn Thị Mỹ Khánh           11B4 11B4                     12C5 12C5   12C4 12C4       12C4 12C4 12C5 12C5 12C4
Nguyễn Thanh Phong           11B2 11B6   11B12             11B10 11B11 11B11     11B6 11B6       11B1        
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo   11B5 11B8 11B7   11B8 11B8       11B5 11B5   11B9                                
Cao Thanh Long                     10A9 10A10 10A11 11B4       11B3 10A11             10A10 10A9 11B11 11B11  
Phan Thị Kim Hoa     10A4               11B9 11B9 10A8     11B12 11B12           10A4 10A4         10A8 10A4
Lê Thị Hoan       12C2             12C7         10A1 10A1 12C2 12C2     10A1 12C7 12C2   12C7 12C7 HOP HOP  
Trần Thị Thanh Phương   12C9 12C9                             10A7 10A7   12C9 10A5           10A5 10A5 10A5
Đoàn Thị Thanh Huyền               10A3 12C11   10A3 10A3 10A9 10A9   12C11 12C11                       10A9 12C11
Vũ Thị Giang                     12C8 12C8 11B1 11B1       11B7 11B7   12C8 12C8             11B1  
Hà Quốc Dũng     12C3 12C3   12C10   10A2 10A2   12C3 12C3       10A2   12C10 12C10                 10A6 10A6 12C3
Lê Thị Diệu Tuyền           12C2 12C2 12C8 12C8   11B1 11B1                           12C2   HOP HOP  
Đỗ như Thanh Cao           11B3 11B3           11B10 11B10             11B12 11B12 12C9 12C9   11B4 11B4      
Trương Thị Tố Thanh                 10A4 12C3 12C1 12C1           10A4 10A4             12C1   12C3 12C3 12C1
Phan Thị Tuyết Nhung           12C4 12C4         10A1 10A5 10A5   12C4   10A1 10A1   10A5   12C10 12C10            
Bế Thị Mai Hương       10A9   12C5 12C5     10A7       10A2 10A10               10A9 10A9     12C5 10A2 10A2 10A9
Đặng Thị Minh Hiếu     11B5 11B5   11B11 11B11                     11B6 11B6   11B7 11B7 11B9 11B9            
Phạm Thị Khánh Phương           12C6                       12C6 12C6       11B8 11B8   11B2 11B2   11B2  
Phan Thị Thanh Nhàn   10A8                             10A6 12C11 12C11   10A6 10A6 10A8 10A8           10A6
Hồ Ngọc Vân Hà   10A3                           10A7 10A7 12C7 12C7     12C7   10A7   10A3 10A3     10A3
Lê Thị Thu Nga                                                            
Huỳnh Thị Phong   10A6   12C5   10A6 10A6   12C1 12C5               10A2 10A2               12C1 HOP HOP  
Phạm Thị Thuỷ   11B1           11B1 12C6 12C6                               12C11   12C8 12C8 12C8
Thái Vi Hạ   10A1 10A1     11B5 10A7 11B4 11B4   10A4 10A4 10A7 10A7   11B5   10A3 10A3                      
Vũ Thuỵ Khánh Uyên   11B6 11B3               11B11 11B11 11B7 11B3   11B9 11B9 10A5               11B6 10A5 11B7 11B6  
Trần Thị Hưng                     12C2         12C10 12C4 10A8               10A8 10A8 12C4 12C2 12C2
Hoàng Anh Tuấn           10A12 11B12 10A8 10A8   11B10 11B10   11B12         10A12                      
Lê Thị Cẩm Thạch     12C7 11B2       11B8 11B8 12C7 12C9   12C3 12C3                           11B2 11B8  
Phạm Như Dạ Thảo   10A12 10A12         12C3 12C3       12C11 12C11             10A12 10A12       12C3 12C11 HOP HOP  
Võ Thị Quỳnh Như   12C6 12C6         11B5 11B5       12C2 12C2             12C2   11B3 11B3   12C6 11B3 11B5    
Đậu Thị Nguyệt   12C10 12C10       11B2 11B6 11B6                       11B2 11B2       12C10 12C10 11B6   12C10
Trần Thị Thanh           10A5   10A11 10A11       12C9 12C9   10A5 10A5                 10A11 10A11 12C9 12C9 12C9
Lê Thị Minh Hiền   11B10 11B10 12C8         12C4 12C4                               12C8 12C8 11B10 12C4  
Nguyễn Thị Thúy Hồng   12C7   12C1             11B4 11B4 12C7 12C7       12C1 12C1                 11B4 11B4  
Trần Thị Thuỳ Linh     10A6 10A2             10A1 10A2 10A2 10A4             10A4 10A4 10A6 10A6       10A1 10A1 10A1
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền               11B9 11B9   11B7 11B7                     11B1 11B1   11B7 11B1 11B9 11B9  
Đinh Thị Thu Thuỷ                     11B8 11B8 11B11 11B11   10A8 10A8 11B8                 11B11 10A8   10A8
Lê Thị Kim Thùy           10A10 10A10   12C5             12C5 12C5       10A9 10A9 10A10 10A10   10A9       10A10
Bùi Thị Lanh           10A7   11B12                         10A3 10A3 11B12 11B12   10A7 10A7 10A3 11B12  
Nguyễn Thị Ngà   12C5   10A5   10A3 10A3       10A2 12C9                 12C7 12C9       10A5 10A2 HOP HOP  
Trần Thị Bích Nga           11B12 11B9 11B2 11B7             11B7 11B6 11B9 11B11   11B1 11B10   11B4   11B5 11B8 11B8    
Nguyễn Thị Thu Hà           11B6   12C1     11B2 11B12 11B4     12C6 12C8 12C3 12C4   11B11 12C2       11B3 11B5 11B1    
Trần Trọng Phương   10A10 10A10 10A4     12C6 10A4 12C2 12C1           12C8 12C10 12C4 10A10             12C5 12C3 12C7    
Nguyễn Thị Thu Thảo               10A12 12C10 12C10     10A1 10A8   10A12 10A12       10A1 10A8       10A6 10A6 12C11 12C11  
Trần Quốc Vương             10A12 12C11 10A10 12C9                     10A11 10A11         10A10 10A12 10A12 10A12
Lương Thị Thu Hà   10A11 10A11 11B10             10A7 10A9   10A11             11B3 10A7           10A9   10A7
Lê Thị Kiều Châu   12C8 12C8 12C6   12C11 12C11 12C9 12C9             12C9 12C9 12C8 12C8   12C11 12C11 12C6 12C6       HOP HOP  
Nguyễn Thị Thoa           12C7 12C7 12C2                             11B11 11B11   11B11 12C2 12C2 12C7 12C7
Đỗ Thị Kim Thanh   10A4 10A7 10A7   10A2   10A9 10A9   10A11 10A11       10A4 10A4 10A11 10A9   10A7   10A2 10A2            
Lê Đoàn Thùy Dương     11B1 11B3   11B1 11B1 10A10               11B3 11B3   11B12             11B12 11B12 10A10 10A10  
Bùi Thị Thu Bình   12C3 11B9 11B9             12C10 12C10 11B2 11B2       11B2 11B9   12C10 12C10 12C3 12C3            
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền   12C1   12C4   11B10 11B10 12C5     12C4 12C4 12C1 12C1   11B8 11B8   11B10     11B8 12C5 12C5            
Nguyễn Thị Hoa Lý       10A6   11B7   10A6 10A6   10A8 10A8 10A3     10A3 10A3 11B5 10A8   11B5 11B5 11B7 11B7            
Đặng Thị Ti Na   11B4 11B6     10A1 10A1 10A5 10A5   11B6 11B6 10A12 10A12       10A12 10A5   11B4 11B4 10A1              
Huỳnh Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Duy Quốc     11B7 12C7             12C11 12C11 12C4 12C4       12C9 12C9   11B10 11B1 11B4 12C7   11B8 11B6 HOP HOP  
Hoàng Thị Cẩm Vân               12C6 11B11 10A1 10A12 10A12 11B9   10A4           12C3 12C3 12C8 12C8     12C6 12C1 12C1  
Huỳnh Thị Hoàng     12C5 10A11     12C10 12C10 11B2 12C2   12C2 11B5 12C5       11B12 11B3                 10A11 10A11 10A11
Hồ Thị Mai                               10A10 10A10       10A10                  
Văn Ngọc Tường   11B8 10A9 12C10       11B10 11B10               11B5 10A9 11B5   11B8   12C2     10A4 10A4 HOP HOP  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung   11B7 12C1 12C11                 12C5 11B7   11B1 11B1                       11B7  
Lê Quang Vũ       12C9     10A2 11B11               10A11 10A11   12C3     11B11 11B6 11B6   10A2   HOP HOP  
Huỳnh Lê Khắc Chiến   10A7   10A1   11B9   12C4 10A12 12C8   10A7 10A6 10A6   11B4 11B4         11B9 10A12 10A1            
Phạm Khánh Thiện     11B2 11B12             11B12 12C7 11B3 10A3     12C6 10A10 11B2     10A10 10A5 10A5       11B3 10A3  
Nguyễn Vinh Quang                                                       HOP HOP  
Đỗ Văn Doanh   10A9 11B4 11B1   10A11 11B5       10A10 11B2       11B6         10A8 11B3 10A7 10A12            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết   11B9   11B11     10A5   10A3       10A4 10A1   10A6 10A2 11B10 11B8               11B7 11B12    
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                   10A2         10A5                              
Hoàng Thị Cẩm Vân                   10A3         10A6                              
Bế Thị Mai Hương                   10A8         10A11                              
Bế Thị Mai Hương                   10A9         10A12                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net