Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn 1357 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum.

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1357/SGD ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 -2018 đối với cấp Trung học và Giáo dục thường xuyên.

Đây là công văn có tính định hướng quan trọng cho các hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học này, có liên quan đến hoạt động của các Tổ chuyên môn và cá nhân giáo viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Chi tiết của công văn, xin xem tại bản đính kèm !

panner20 11