Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một số văn bản về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT qui định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

Luật Người khuyết tật.

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật.

Thông tư liên tịch qui định chính sách đối với người khuyết tật.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm!

banner x2019