Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KON TUM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT KON TUM

*

Số 01 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kon Tum, ngày 25 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

 phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

        Căn cứ Kế hoạch số 238-KH/TU, ngày 19/2/2020 của Thành ủy Kon Tum và Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT Kon Tum, ngày 24/3/2020 của Sở GDĐT Kon Tum về việc thực hiện chuyênđề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Trường THPT Kon Tum, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

 1.        MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2.       Mục đích

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, cũng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI và khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh; góp phần tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 1.       Yêu cầu

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nội dung chuyên đề năm 2020 bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực để cán bộ, đảng viên, giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa và nội dung chính của chuyên đề, từ đó, lựa chọn các nội dung phù hợp với chức trách nhiệm vụ để học tập, rèn luyện làm theo.

Việc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 phải gắn việc thực hiện làm theo với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả,…

Đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 1. NỘI DUNG
 2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2020

          Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề 2020, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả để người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung chính của chuyên đề, từ đó xây dựng kế hoạch của cá nhân theo nhiệm vụ, chức để học tập rèn luyên và làm theo.

         Xây dựng kế hoạch của chi ủy mỗi chi bộtriển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020; đồng thời , cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý để lãnh đạotriển khai thực hiện thường xuyên.

         Hướng dẫn, triển khai cho đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.

 1. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vàosinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị

Thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan với nhiều hình thức thích hợp như sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng liên hệ với việc thực hiện bản cam kết, giao lưu điển hình, thi tìm hiểu, tọa đàm,... trong đó chú trong nội dung về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng,hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 1. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mnh đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh

Thực hiện tốt việc đưa nội dung chuyên đề năm 2020 và các chuyên đề năm trước (2017, 2018, 2019) vào chương trìnhgiảng dạy chính khóa, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên; triển khai việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong nhà trường.

         Hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Đoàn trường THPT Kon Tum học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 1. Đẩy mạnh công tác biểu dương khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         Tổ chức thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân  có mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (theo nội dung Công văn số 753-CV/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

         Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tiêu biểu, điển hình trong giáo viên và học sinh tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         5.Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2020

         Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị: tiếp tục triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 10/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dânchủ cơ sở", phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là làm tròn vai trò "cầu nối" giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, tập hợp đoàn kết ở các khu dân cư; tích cực phản ánh tâm tự, nguyện vọng của Nhân dân , đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết.

         Lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên"

         Tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp ý đầy đủ nghiêm túc các Văn kiện của Đảng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kiện toàn xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị -xã hội trong sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

         Tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phong cách, tác phong công tác khoa học, dân chủ, nêu gương, "nói đi đôi với làm"[1].

         Tích cựcđấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

         Thực hiện nghiêm quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng "về công tác kiểm tra giám sát của tổ chức cơ sở đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"; tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện bản camkết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đảng ủy tổ chức triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020,gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII,Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI (đã nêu trên).

2.Giao UBKT Đảng ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát và định kỳ báo cáo Đảng ủy về việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nội dung chuyên đề của năm 2020 của các Chi bộ và của cá nhân.

3.Giao cho Công đoàn xây dựng kế hoạchhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020,gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025. (Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

4.Giao cho Đoàn trườngxây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 gắn với việc xây dựng các mô hình hoạt động thường xuyên của đoàn viên trong năm học.

5.Giao cho đồng chí Nguyễn Duy Quốc (Đảng ủy viên) theo dõi thường xuyên trên website của nhà trường về tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Giao cho đồng chí Nguyễn Công Lập (Phó Bí thư Đảng ủy) tham mưu đề xuất với Đảng ủy về Kế hoạch sơ kết tổng kết, tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình của tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nơi nhận:                                                                                                                                  T/M ĐẢNG ỦY

- Thành ủy Kon Tum;                                                                                                                         BÍ THƯ

- Các Đ/C UVBCH Đảng ủy;                                                                                                              (Đã ký)

- Lưu Hồ sơ Đảng ủy.                                                                                                             Nguyễn Ngọc Duyệt

 

[1]Kiểm tra việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Kiểm tra thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW về đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú.

panner nh2021 2022