Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch tập huấn kỹ năng đánh giá dự án khoa học kĩ thuật của học sinh

SỞ GD-ĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT KON TUM
Số:       /KH-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 25 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN
Về kỹ năng đánh giá dự án khoa học kĩ thuật của học sinh trung học năm học 2018-2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 787/KH-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm 2018-2019.

Trường THPT Kon Tum tổ chức đợt tập huấn với những nội dung chính sau:

  1. Mục tiêu

Nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham gia cuộc thi KHKT của THPT Kon Tum. Đồng thời tăng cường tham gia sinh hoạt chuyên môn và quản lí chuyên môn trên mạng TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI; tự bồi dưỡng kỹ năng đánh giá và lựa chọn những dự án KHKT có chất lượng, đảm bảo mục tiêu của cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

  1. Nội dung

- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kỹ năng đánh giá dự án KHKT của học sinh trung học: quy trình, tiêu chí đánh giá, chấm, xét chọn các dự án KHKT. Trên cơ sở đó để nâng cao kỹ năng hướng dẫn học sinh nghiên cứu thực hiện dự án KHKT thời gian đến.

- Các lĩnh vực tập huấn:

Tổ Toán: Lĩnh vực 1 ;  Tổ Vật Lí-Công nghệ: Lĩnh vực 5 và 7 ; Tổ Hóa - Sinh: Lĩnh vực 2, 3 và 4 ; Tổ Văn-Sử-Địa-Thể Dục: Lĩnh vực 6 (học viên có thể chủ động lựa chọn lĩnh vực theo sở thích, sở trường).

  1. Yêu cầu thực hiện

- Thời gian : Từ ngày 26 -10-2018: Các tổ CM lấy tài liệu từ email tổ.

- Mỗi học viên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng "Trường học kết nối" vào mục: Tập huấn KHKT để tự học, trao đổi, thảo luận với các giáo viên trong tổ CM (các chuyên gia trên mạng) và hoàn thành các nội dung bài học (theo các bước có sẵn trực tuyến).

Nội dung bài học và tài liệu học tập kèm theo được thiết kế trên mạng "Trường học kết nối". Các bước thực hiện:

- Tìm hiểu mục đích, yêu cầu bài học và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để bắt đầu thực hiện các nội dung bài học (gồm 2 bài).

- Nghiên cứu nội dung bài học thông qua các tài liệu đính kèm (đọc online hoặc download về máy). Từng cá nhân học một cách độc lập và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để hoàn thành nội dung từng phần bài học.

- Sử dụng phiếu chấm để phân tích, đánh giá một số dự án khoa học kĩ thuật của học sinh (có tài liệu minh họa cho mỗi lĩnh vực kèm theo), nộp bài (lưu gửi kết quả theo yêu cầu của bài học trực tuyến).

- Tập huấn toàn trường: Có lịch tập huấn cụ thể theo nhóm tổ sau.

Nơi nhận:
- Các tổ CM;
- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Ngọc Duyệt

                                                                                    


                                                                                    

panner nq29